Wpływ terapii chelatacyjnej z sukcerem na rozwój neuropsychologiczny u dzieci narażonych na działanie ołowiu ad 5

Nieskorygowane wyniki WPPSI-R, NEPSY i CPRS-R po 36 miesiącach obserwacji, według grupy leczenia, od 1997 do 2000. Wyniki zostały uzyskane lub przypisane na WPPSI-R dla 745 z 780 zapisanych dzieci (96 procent), na jednej lub więcej podskalach NEPSY dla 688 (88 procent), a na CPRS-R dla 721 (92 procent) (tabela 2). Poziom koncentracji krwi
Rysunek 1. Rysunek 1. Średnie poziomy ołowiu we krwi i 95 procentowe punkty procentowe ufności w linii podstawowej i po rozpoczęciu leczenia u dzieci w grupach u sukcówera i placebo. Kwadraty w lewym górnym rogu są wartościami w linii podstawowej, które zostały zmierzone około dziewięć dni przed rozpoczęciem leczenia (zacienione kwadraty oznaczają grupę sukcimeru i otwarte kwadraty grupy placebo). Środki dla krzywych obliczono metodą regresji ważonej lokalnie. Zerwana linia pionowa oznacza tydzień po randomizacji, czyli po raz pierwszy zmierzono poziomy ołowiu we krwi po rozpoczęciu leczenia. (Zaadoptowane z Leczenia Dzieciątkiem Dzieciątka Próbnego 13 za zgodą wydawcy).
Zaobserwowaliśmy największą szacowaną średnią różnicę między grupami w poziomach ołowiu we krwi, 11 .g na decylitr (0,53 .mol na litr), w tydzień po rozpoczęciu leczenia (Figura 1). Odbicie poziomów ołowiu we krwi w grupie succimerowej, prawdopodobnie z powodu ołowiu przechowywanego w zwapniałej tkance, rozpoczęło się po jednym tygodniu i kontynuowano. W 49 dni po rozpoczęciu leczenia, średni poziom ołowiu we krwi u dzieci otrzymujących sukcyzm wynosił 72 procent średniej wartości wyjściowej, w porównaniu do 88 procent u dzieci otrzymujących placebo. Poziom ołowiu we krwi uległ ponownemu spadkowi u dzieci otrzymujących drugi i trzeci cykl sukcimerów, aw każdym przypadku poziomy odbiły się, podczas gdy średnie poziomy we krwi u dzieci przyjmujących placebo stale spadały, ale powoli. Rok po rozpoczęciu leczenia różnica w średnim stężeniu ołowiu we krwi między obiema grupami w dużej mierze zniknęła. Średni poziom ołowiu we krwi u dzieci leczonych sukcyzmem był niższy o 4,5 .g na decylitr (przedział ufności 95%, 3,7 do 5,3 .g na decylitr [0,2 .mol na litr, przedział ufności 95%, 0,2 do 0,3 .mol na litr]) niż średni poziom dzieci, którym podawano placebo przez 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia, i niższy o 2,7 .g na decylitr (przedział ufności 95%, 1,9 do 3,5 .g na decylitr [0,1 .mol na litr, przedział ufności 95%, 0,1 do 0,2 .mol na litr]) w ciągu 12 miesięcy po rozpoczęciu leczenia (Figura 1) .13
Monitorowanie bezpieczeństwa
Z 10 dzieci, które otrzymywały sukcyzm, gdy poziom ich zawartości we krwi przekraczał 44 .g na decylitr, 9 było hospitalizowanych w celu leczenia; 7 dzieci, które otrzymywały placebo, gdy ich stężenie we krwi przekraczało 44 .g na decylitr, 4 były hospitalizowane. Pięć dzieci otrzymujących succimer i żadne z tych, którym podano placebo, nie było w szpitalu z powodu urazu, bez wspólnego wzorca lub miejsca urazu. Historia urazu lub dowód urazu podczas badania fizykalnego została odnotowana dla 15 procent dzieci otrzymujących sukcyzm i 10 procent tych, którym podano placebo. W żadnej z grup nie stwierdzono istotnego przekroczenia jakiejkolwiek innej kategorii objawów, pojedynczego objawu lub anomalii laboratoryjnych.13 (Pełne dane są dostępne na stronie internetowej badania pod adresem http://dir.niehs.nih.gov/direb/tlc1/ home.htm)
[podobne: staloral, lek przeciwmalaryczny, przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych ]
[podobne: bilirubina pośrednia, staloral, ebola kraków ]