Czy Placebo jest bezsilne – Analiza badań klinicznych porównujących placebo z brakiem leczenia ad 7

Tak więc, chociaż stwierdziliśmy wpływ placebo na subiektywne ciągłe wyniki, odwrotna zależność między rozmiarem próby a rozmiarem efektu implikuje, że oszacowania połączonego efektu należy interpretować ostrożnie. Może być również trudne interpretowanie, czy łączona standaryzowana średnia różnica jest wystarczająco duża, aby była klinicznie znacząca. Niektóre indywidualne badania donoszą o istotnych klinicznie działaniach ze znormalizowanymi różnicami średnimi wynoszącymi mniej niż -0,6,91, ale takie wartości odstające mogą być fałszywe. Jeśli nie uwzględnimy możliwych błędów, które omówiliśmy, łączny wpływ placebo na ból odpowiada jednej trzeciej efektu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w porównaniu z placebo, w podwójnie ślepych próbach.134 Nie jest pewne, czy taki efekt jest ważny dla pacjentów.
Nasze badanie ma inne ograniczenia. Read more „Czy Placebo jest bezsilne – Analiza badań klinicznych porównujących placebo z brakiem leczenia ad 7”

Zaprzestanie profilaktyki przeciwko Pneumocystis carinii Zapalenie płuc

W swoim artykule wstępnym (wydanie z 18 stycznia) towarzyszący dwóm badaniom22,3 wykazującym bezpieczeństwo zaprzestania profilaktyki zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii po wywołanym terapią antyretrowirusową zwiększeniu liczby komórek CD4, Girard pisze, że inne niezależne czynniki ryzyka zapalenia płuc P. carinii należy wziąć pod uwagę, gdy ktoś podejmuje tę decyzję. Prezentujemy raport przypadku, który podkreśla znaczenie tego zalecenia.
42-letni mężczyzna, który był seropozytywny w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), został przyjęty do szpitala z powodu duszności, gorączki i kaszlu. Cztery lata wcześniej był on z powodzeniem leczony z powodu chłoniaka nieziarniczego, w którym to czasie jego liczba komórek CD4 wynosiła 7 komórek na milimetr sześcienny. Read more „Zaprzestanie profilaktyki przeciwko Pneumocystis carinii Zapalenie płuc”

Serratia liquefaciens Infekcje krwioobiegu od zanieczyszczenia Epoetin Alfa w Hemodialysis Center ad

U pacjentów otrzymujących hemodializę zgłaszano przypadki upłynnienia skóry. Między 30 czerwca a 30 lipca 1999 r. 10 pacjentów zakażonych krwiobiegiem S. liquefaciens i 6 reakcji pirogennych bez zakażenia krwi wystąpiło u pacjentów ambulatoryjnych w wolnostojącym urządzeniu do hemodializy z trzema sekcjami (A, B i C). Z wyjątkiem jednego epizodu w sekcji C ośrodka. Read more „Serratia liquefaciens Infekcje krwioobiegu od zanieczyszczenia Epoetin Alfa w Hemodialysis Center ad”

Stowarzyszenie genomu wirusowego z utratą przeszczepu u dzieci po transplantacji serca

Przetrwanie u biorców alloprzeszczepów serca jest ograniczone przez odrzucenie i waskulopatię wieńcową. Celem tego badania u dzieci, które otrzymały przeszczepy serca, była ocena aloprzeszczepów serca w przypadku zakażeń wirusowych mięśnia sercowego oraz ustalenie, czy obecność wirusowego genomu w mięśniu sercowym koreluje z odrzuceniem, zawałami naczyń wieńcowych lub utratą przeszczepu.
Metody
Do badania zakwalifikowano przeszczepionych serca od dnia do 18 lat, którzy byli poddawani ocenie pod kątem możliwego odrzucenia i waskulopatii wieńcowej. Próbki z biopsji endomiokardialnej oceniano pod kątem odrzucenia za pomocą standardowych kryteriów i analizowano pod kątem obecności wirusa w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).
Wyniki
Analizy PCR przeprowadzono na 553 kolejnych próbkach biopsyjnych od 149 biorców przeszczepów. Read more „Stowarzyszenie genomu wirusowego z utratą przeszczepu u dzieci po transplantacji serca”

Choroby neurodegeneracyjne i priony

Dwadzieścia pięć lat temu niewiele wiadomo było o przyczynach chorób neurodegeneracyjnych. Teraz jednak jest jasne, że wynikają one z nieprawidłowości w przetwarzaniu białek. W każdej z tych chorób wadliwe przetwarzanie powoduje akumulację jednego lub więcej specyficznych białek neuronalnych. Ze wszystkich badań laboratoryjnych nad chorobami neurodegeneracyjnymi, badania, które doprowadziły do odkrycia prionów, dały najbardziej nieoczekiwane wyniki. Pomysł, że białko może działać jako zakaźny patogen i powodować degenerację ośrodkowego układu nerwowego, został zaakceptowany dopiero po długiej i żmudnej walce1. Read more „Choroby neurodegeneracyjne i priony”

Choroby neurodegeneracyjne i priony ad 8

Wiadomo, że dziecięce formy choroby Huntingtona i ataksja rdzeniowo-móżdżkowa wynikają z dużej ekspansji powtarzających się powtórzeń trypletowych.94,96,97 Transgeniczne modele myszy
Chociaż praktycznie każdy aspekt ludzkich i zwierzęcych chorób prionowych został odtworzony u myszy transgenicznych, próby opracowania modeli transgenicznych dla innych chorób neurodegeneracyjnych okazały się trudniejsze. Pomimo braku doskonałych modeli transgenicznych dla choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia zanikowego bocznego, otępienia czołowo-skroniowego, choroby Huntingtona i ataksji rdzeniowo-móżdżkowych, odtworzono wiele aspektów tych ludzkich zaburzeń. Myszy eksprymujące transgenów niosące mutacje znajdujące się w dziedzicznych postaciach tych chorób neurodegeneracyjnych, rozwijają zaburzenia z wieloma cechami neuropatologicznymi, które charakteryzują odpowiadające im choroby ludzkie (Tabela 3 i Tabela 4).
Testy diagnostyczne
Istnieje pilna potrzeba szybkiego, przedrodzinowego testu prionów u ludzi i zwierząt gospodarskich. Wysoce czuły ilościowy test immunologiczny został opracowany na podstawie antygenów, które są eksponowane w PrPC, ale pochowane w PrPSc. Read more „Choroby neurodegeneracyjne i priony ad 8”

Wziewny Triamcynolon i Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

Wyniki badania Lung Health Study Research Group (wydanie z 28 grudnia) w odniesieniu do gęstości kości należy interpretować z ostrożnością. Uczestnicy grupy otrzymującej triamcynolon mieli nieistotne 0,35 procentowe zmniejszenie gęstości kości lędźwiowej między linią podstawową a 36 miesiącem, podczas gdy zaobserwowano 0,98 procentowy wzrost gęstości kości lędźwiowej u uczestników grupy placebo. Wzrost ten jest trudny do wytłumaczenia i nie należy się go spodziewać u pacjentów w tej grupie wiekowej. Co więcej, wzrost ten nie był odzwierciedlony w szyjce kości udowej, gdzie towarzyszyło mu zmniejszenie gęstości kości o 0,22% u uczestników grupy placebo.
W przeciwieństwie do zwykłego schematu korowo-kostnego wywołanego przez kortykosteroidy, wielkość spadku gęstości kości w przypadku triamcynolonu była większa w kości korowej (szyjce kości udowej) niż w kości beleczkowatej (odcinek lędźwiowy kręgosłupa). Read more „Wziewny Triamcynolon i Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc”

Kontrola oporności na wankomycynę Enterococcus w zakładach opieki zdrowotnej w regionie ad

Utworzono grupę zadaniową, aw lipcu 1997 r. Wezwano do udziału w dochodzeniu Program Infekcji Szpitala w Centrach Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Określono częstość występowania enterokoków opornych na wankomycynę w 32 obiektach (4 ostra opieka i 28 placówkach opieki długoterminowej) w regionie, a także oceniono czynniki ryzyka dla enterokoków opornych na wankomycynę.10 Na podstawie tych ustaleń interwencja program został zainicjowany. Powróciliśmy 5 października 1998 r. I 25 października 1999 r., Aby ustalić częstość występowania kolonizacji przewodu pokarmowego przez oporne na wankomycynę enterokoki 14 i 26 miesięcy, odpowiednio, po wstępnym badaniu częstości występowania i w celu oceny wpływu interwencji. Read more „Kontrola oporności na wankomycynę Enterococcus w zakładach opieki zdrowotnej w regionie ad”

Zastosowanie kardiowersji przezprzełykowej do prowadzenia kardiowersji u pacjentów z migotaniem przedsionków ad

Dlatego celem badania wieloośrodkowego z użyciem echokardiografii przezprzełykowej (ACUTE) było porównanie konwencjonalnej strategii leczenia przeciwzakrzepowego ze strategią stosowania echokardiografii przezprzełykowej do prowadzenia krótkotrwałej terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów z migotaniem przedsionków trwającym dłużej niż dwa dni dla których zalecana jest kardiowersja elektryczna. Metody
Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Protokół badania. Pacjenci byli losowo przydzielani do grupy przezprzełykowej echokardiografii lub grupy leczonej konwencjonalnie. Read more „Zastosowanie kardiowersji przezprzełykowej do prowadzenia kardiowersji u pacjentów z migotaniem przedsionków ad”

Wpływ hormonu przytarczycznego (1-34) na złamania i gęstość mineralną kości u kobiet po menopauzie z osteoporozą

Raz dziennie wstrzyknięcia parathormonu lub jego fragmentów na końcu aminowym zwiększają tworzenie kości i masy kostnej bez powodowania hiperkalcemii, ale ich wpływ na złamania jest nieznany.
Metody
Losowo przydzielono 1637 kobiet po menopauzie z wcześniejszymi złamaniami kręgów, aby otrzymać 20 lub 40 .g parathormonu (1-34) lub placebo, podawanych podskórnie przez kobiety dziennie. Uzyskaliśmy radiogramy kręgosłupa w linii podstawowej i na końcu badania (mediana czasu trwania obserwacji, 21 miesięcy) i wykonaliśmy szeregowe pomiary masy kostnej za pomocą absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii.
Wyniki
Nowe złamania kręgów wystąpiły u 14% kobiet w grupie placebo oraz u 5% i 4% kobiet w grupach 20 mg i 40 .g parathormonu; odpowiednie względne ryzyko złamania w grupach 20 .g i 40 .g, w porównaniu z grupą placebo, wynosiło 0,35 i 0,31 (przedziały ufności 95 procent, od 0,22 do 0,55 i od 0,19 do 0,50). Nowe złamania pozapłucne wystąpiły u 6% kobiet w grupie placebo i u 3% w każdej grupie parathormonu (względne ryzyko, odpowiednio 0,47 i 0,46 [przedział ufności 95%, od 0,25 do 0,88 i od 0,25 do 0,86]) . Read more „Wpływ hormonu przytarczycznego (1-34) na złamania i gęstość mineralną kości u kobiet po menopauzie z osteoporozą”