Choroby neurodegeneracyjne i priony ad 6

Chociaż wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka we wszystkich tych sporadycznych postaciach choroby, czynniki inicjujące neurodegenerację pozostają nieznane. W chorobach prionowych początkowe tworzenie PrPSc prowadzi do wykładniczego wzrostu białka, które może być łatwo przeniesione do innego gospodarza. W innych chorobach neurodegeneracyjnych nieznane są zdarzenia prowadzące do wytwarzania nieprawidłowo przetworzonych białek, jak również siły napędowe, które podtrzymują ich akumulację. Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do chorób prionowych choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne i otępienie czołowo-skroniowe nie są zakaźne i nie zostały przeniesione na zwierzęta laboratoryjne. Choroba Alzheimera
Tabela 3. Tabela 3. Odkładanie białka w chorobach neurodegeneracyjnych. Tabela 4. Tabela 4. Zmutowane geny w rodzinnych chorobach neurodegeneracyjnych. Płytki A.-amyloidowe i sploty neurofibrylarne występują zarówno w sporadycznych jak i dziedzicznych postaciach choroby Alzheimera (tabela 3). Podobnie jak rodzinne choroby prionowe, rodzinna choroba Alzheimera ma autosomalny dominujący wzór dziedziczenia. Rodzinna choroba Alzheimera może być spowodowana przez mutację w genie dla białka prekursorowego amyloidu (APP), preseniliny lub preseniliny 2 (Tabela 4) .62 Cięcie białka prekursorowego amyloidu na reszcie 671 przez .-sekretazę i resztę 711 lub reszta 713 przez y-sekretazę wytwarza A. (1-40) i A. (1-42), odpowiednio. A. (1-42) tworzy łatwo włókienka amyloidowe i uważa się, że powoduje dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, zanim zostanie osadzony w płytkach.63-65 Presenilina i prezenilina 2 mogą tworzyć kompleksy z co najmniej jednym innym białkiem, nicastryną, transbłonową neuronalną glikoproteiną. i te kompleksy mogą przyczyniać się do wytwarzania A. (1-42) .66
Wiek wystąpienia sporadycznych i rodzinnych postaci choroby Alzheimera jest modulowany przez alleliczne warianty apolipoproteiny E.67 Trzy alternatywne produkty alleliczne apolipoproteiny E, oznaczone .2, .3 i .4, różnią się resztami aminokwasowymi 112 i 158. W wielu przypadkach osoby z dwoma allelami .4 choroba Alzheimera rozwija się co najmniej dekadę wcześniej niż u osób z dwiema kopiami .2, a .3 wiąże się z wystąpieniem choroby w wieku pośrednim68.
Demencja przednia i czołowa oraz choroba Picka
Mutacje w genie tau, które kodują tau, białko związane z mikrotubulami, powodują dziedziczne formy otępienia czołowo-skroniowego i choroby Pick a. [69-71] Podobnie jak w przypadku choroby Alzheimera, około 90 procent przypadków otępienia czołowo-czołowego jest sporadycznych, a reszta to znajomy. Proste włókna złożone z hiperfosforylowanych zmutowanych tau znaleziono w mózgach pacjentów z rodzinnym otępieniem czołowo-czołowym (Tabela 3) .72 W niektórych przypadkach znaleziono sploty neurofibrylarne złożone z sparowanych spiralnych włókien ciągłych; tworzenie tych filamentów wydaje się zależeć od specyficznej mutacji i specyficznej izoformy białka (Tabela 4) .73 W sporadycznych przypadkach otępienia czołowo-czołowego agregaty tau są niezbyt częste. Około 15 procent pacjentów z otępieniem czołowo-czołowym ma ciała Pick 74, które są wewnątrzkomórkowymi kolekcjami częściowo zdegradowanych (ubichinowanych) włókienek tau w mózgu. Podobnie jak w przypadku otępienia czołowo-czołowego, większość przypadków choroby Picka ma charakter sporadyczny.
[hasła pokrewne: oberwanie brzucha objawy, szczelina odbytu forum, przyczyny białkomoczu ]
[patrz też: niedosłuch odbiorczy cena, szczelina odbytu forum, niedosłuch odbiorczy ]